Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації
Головна » Статті » Податкова

У який спосіб можна отримати розстрочення податкового боргу та які документи для цього потрібні?

У який спосіб можна отримати розстрочення податкового боргу та які документи для цього потрібні?

Розстроченням, відстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти.

Платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення/відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу. Платник податків, який звертається до контролюючого органу із заявою про розстрочення/відстрочення грошових зобов'язань, вважається таким, що узгодив суму такого грошового зобов'язання.

Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу приймається територіальним органом Міндоходів у межах одного бюджетного року. Також платник податків має право звернутися до суду із заявою про отримання розстрочки (відстрочки) грошових зобовязань.

Підставою для відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків є надання ним доказів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків.

Що таке податкова вимога та в яких випадках вона має бути надіслана?

У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, у відповідності до ст. 59 Податкового кодексу України, територіальний орган Міндоходів надсилає йому податкову вимогу, коли загальна сума податкового боргу перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, територіальний орган Міндоходів надсилає податкову вимогу такому платнику податків.

Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Які заходи щодо стягнення коштів та продажу майна боржників передбачені Податковим кодексом?

Територіальний орган Міндоходів здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків проводяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання або вручення такому платнику податкової вимоги.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання територіальним органам Міндоходів, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Територіальний орган Міндоходів звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття органом державної податкової служби рішення про погашення усієї суми податкового боргу. Рішення територіального органу Міндоходів підписується його керівником та скріплюється гербовою печаткою органу державної податкової служби.

В яких випадках виникає право податкової застави, та яке майно не може бути використане як джерело погашення податкового боргу?

Право податкової застави виникає у разі:

- несплати у строки, встановлені Податковим Кодексом України, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;

- несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної контролюючим органом, - з дня виникнення податкового боргу.

Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім окремих випадків, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

Налоговые накладные, выписанные в день аннулирования свидетельства, считаются действительными

Миндоходов разъяснило некоторые нюансы относительно права на налоговый кредит (письмо от 02.07.2013 г. № 10030/7/99-99-19-04-02-17).

Налогоплательщик утрачивает право на выписку налоговых накладных со дня аннулирования свидетельства о регистрации.

Таким днем является последний день регистрации плательщиком НДС, то есть налоговые накладные, выписанные в день аннулирования свидетельства, считаются действительными.

Уведомлено, как выдается справка об уплате налога за утилизацию снятых с эксплуатации ТС

Государственная налоговая служба в разъяснении от 20.08.2013 г. уведомила, что в соответствии с пп. 250.14.2 п. 250.14 ст. 250 Налогового кодекса в случае пропуска транспортного средства (кузова) или партии транспортных средств (кузовов) на таможенную территорию Украины контролирующий орган:

- проверяет правильность исчисления и полноту уплаты лицом, которое ввозит на таможенную территорию Украины транспортное средство (кузов) или партию транспортных средств (кузовов), налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств;

- проставляет в таможенной декларации на транспортное средство (кузов) или в таможенной декларации на партию транспортных средств (кузовов) отметку об уплате налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств;

- оформляет и выдает на каждое транспортное средство лицу, которое ввозит на таможенную территорию Украины такое транспортное средство, справку об уплате или об освобождении от уплаты налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств для дальнейшей передачи таким лицом владельцу транспортного средства;

- подает реестр выданных справок об уплате налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств МВД до 10 числа месяца, наступающего за календарным месяцем.

Напомним, что с 1 сентября 2013 г. вступит в силу Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об уплате экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации ТС» от 04.07.2013 г. № 422-VII, согласно которому размер такого налога для конкретного ТС рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя, и в зависимости от того, новое ТС или подержанное.

 

Одобрена концепция программы развития промышленности до 2020 года

Кабмин распоряжением от 17.07.2013 г. № 603-р одобрил Концепцию Общегосударственной целевой экономической программы развития промышленности на период до 2020 года. Целью Программы является комплексное решение проблемных вопросов функционирования промышленного сектора экономики Украины путем:

- разработки организационно-экономического механизма;

- привлечения ресурсов для реализации заданий структурно-технологической модернизации отечественной промышленности в направлении увеличения части высокотехнологичных видов деятельности в объемах производства и экспорта;

- удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции собственного производства;

- роста занятости и повышения благодаря этому благосостоянию населения.

Конкретные меры, включая нормативно-правовое обеспечение, защиту внутреннего рынка и отечественного производства, направленные на решение проблемных вопросов развития отдельных видов экономической деятельности, будут приведены в проекте Программы.

 

КМУ предлагает продлить предельный срок представления годовой финотчетности

Кабмин разработал проект постановления, согласно которому предлагается продлить срок представления годовой финансовой отчетности, в том числе составленной по МСФО, до 28 февраля года, следующего за отчетным. До внесения изменений отчетность подается до 9 февраля.

Согласно проекту кредитные союзы и предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность по управлению активами (группа 64.3 КВЕД ДК 009:2010), должны перейти на составление отчетности по МСФО с 1 января 2015 года. А для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (раздел 66 КВЕД ДК 009:2010), дата такого перехода не изменилась.

Институты совместного инвестирования будут составлять финансовую отчетность с учетом особенностей, установленных в соответствии с Законом Украины «Об институтах совместного инвестирования».

Кроме того, внесен ряд изменений в Стратегию применения международных стандартов финансовой отчетности в Украине от 24.10.2007 г. № 911-р.

Проект постановления опубликован на сайте Минфина для обсуждения, направления замечаний и предложений.

В Украине подорожали сигареты и алкоголь

С 1 сентября в Украине вступили в силу новые акцизные марки на алкогольные напитки и табачные изделия.

3 июля Кабмин принял постановление об акцизных марках нового образца, а также повысил их стоимость в 2,6 раза.

Новые марки отличаются графическим дизайном и цветовой гаммой. Каждая марка имеет графический защитный элемент, который содержит информацию в закодированном виде, пишут Вести.

Из-за усиления защиты новых образцов акцизных марок их стоимость выросла: на алкогольные напитки — до 0,27 гривны за 1 шт., табачные изделия — 0,142 гривны за 1 шт. Таким образом, обоснованным является увеличение стоимости одной бутылки напитка на 0,167 гривны, одной пачки табачных изделий — на 0,087 гривны, рассказали в Министерстве доходов.

Заказчиков строительства объектов на Евробаскет-2015 хотят освободить от земельного налога

На период строительства ряда объектов в рамках подготовки к Евробаскету-2015 документы на земельные участки (свидетельство на право постоянного пользования земельным участком) оформляются на заказчика строительства - государственное или коммунальное предприятие, у которого возникает налоговое обязательство по уплате земельного налога. В связи с тем, что налог на землю начисляется по каждому земельному участку с момента получения государственного акта на право постоянного пользования земельным участком и отсутствием финансирования, у предприятия возникает задолженность перед местными бюджетами по уплате налога и необходимость уплаты штрафных санкций.

В связи в этим Кабмин проектом № 3124 предлагает дополнить Раздел 6 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса пунктом 6 согласно которому освобождаются от уплаты земельного налога государственные и коммунальные предприятия, которые являются заказчиками строительства за счет государственных средств объектов, определенных Кабинетом Министров Украины для подготовки и проведения финального турнира чемпионата Европы 2015 по баскетболу, за земельные участки, выделенные под строительство таких объектов, на период их строительства.

Звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску подається не пізніше 20 вересня 2013 року

Останнім днем подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску є 20 вересня 2013 року. На цьому увагу платників єдиного внеску звертають Міністерство доходів і зборів України та Пенсійний фонд України у своєму Листі від 30.08.2013 року № 1094/99-99-17-03-01-18.

Водночас, повідомляємо, що до 30 вересня 2013 року адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснює Пенсійний фонд України

Обчислення та сплата збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що визначені як об’єкти оподаткування, є платниками збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

Сума збору обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта, зазначеного у пункті 234.4 статті 234  Податкового кодексу України.

Збір сплачується юридичними та фізичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів.

Платники збору зобов'язані при першій реєстрації в Україні пред'являти квитанції або платіжні доручення про сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати збору, -  відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами.

У разі відсутності документів про сплату збору або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні не проводиться.

Водночас, слід зазначити, що від сплати збору за першу реєстрацію звільняються транспортні засоби:

- будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів,

- дитячих будинків-інтернатів,

- пансіонатів для ветеранів війни і праці,

- геріатричних пансіонатів,

- реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, за умови, що зазначені установи фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

До переліку звільнених включаються також легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до 1500 куб. сантиметрів, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.

У разі зміни власника транспортних засобів з вищезазначених організацій на будь-якого іншого, їх нові власники зобов’язані сплатити збір у порядку та на умовах, передбачених розд. VII (статті 231-239) ПКУ

У липні кількість платників ПДВ зросла більш ніж 2,3 тис. осіб

У липні поточного року платниками податку на додану вартість зареєструвалося понад 2,3 тис. осіб, видано майже 3,7 тис. бланків свідоцтв про реєстрацію платника.

Загалом, за статистикою Міндоходів, на 1 серпня 2013 року в Україні зареєстровано 244,3 тис. платників ПДВ. Це майже на 10 тис. перевищує показник відповідного періоду минулого року. На 1 серпня 2012 року нараховувалося 234,4 тис. платників.

Нагадаємо, що фахівцями Міндоходів розроблено законопроект, яким спрощуються процедури реєстрації платниками податків. Законопроект підтримано на засіданні Кабінету Міністрів України.

Так, зокрема, ініціюється скорочення з 3-х днів до 1-го строк повідомлень банками та іншими фінустановами Міністерства про відкриття рахунків платників податків, а також повідомлення органами Міндоходів про взяття таких рахунків на облік або відмову в цьому.

У проекті також передбачено оприлюднення на єдиному веб-порталі інформації про взяття суб’єктів господарювання на облік в Міндоходів, їх реєстрацію як платників ПДВ та єдиного податку, а також скасування необхідності отримання таких свідоцтв за рахунок отримання витягу із відповідного реєстру

Консультативна пошта з податку на прибуток

Платники податків у разі виникнення проблемних питань щодо адміністрування податку на прибуток можуть надсилати їх на електронні адреси rbolila@minrd.gov.ua, itrigub@minrd.gov.ua

Перевірте правильність рахунків зі сплати податку на прибуток!

Міністерство доходів та зборів повідомляє, що платники податків, які сплатили помилково на старі рахунки авансові внески з податку на прибуток у січні 2013 року, можуть виправити  ситуацію та уникнути заборгованості перед бюджетом. Для цього необхідно подати до податкового органу за місцем реєстраціїзаяву про переведення сплаченої суми  зазначених внесків на нові коди Класифікації доходів бюджету, що призначені для сплати авансових внесків з податку на прибуток.

А саме,  Класифікацію доходів бюджету доповнено такими позиціями:

11023100

"Авансові внески з податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності”;  

11023200

"Авансові внески  з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності”; 

11023300

"Авансові внески з  податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів”;  

11023400

"Авансові внески  з податку на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів”;   

11023500

"Авансові внески з податку на прибуток  іноземних юридичних осіб”;

11023600

"Авансові внески з податку на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України”;

11023700

"Авансові внески з податку на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України”;

11023900

"Авансові внески з податку на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань”;  

11024000

"Авансові внески  з податку на прибуток приватних підприємств”;  

11024100

"Авансові внески з  податку на прибуток  від інших платників податку на прибуток”;

11024600

"Авансові внески  з податку на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

Зміни були внесені наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2013 р. № 19 до Класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11.

Будьте уважні, нові реквізити бюджетних рахунків для сплати авансових внесків з податку на прибуток розміщено на субсайтах органів ДПС, в засобах масової інформації, а також Центрах обслуговування платників.
Категорія: Податкова | Додав: mih-vo (13.09.2013)
Переглядів: 460 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]